Powszechnie wiadomo, iż studia na kierunkach technicznych należą do bardzo wymagających. Przez cały okres nauki, student nabywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności techniczne, niezbędne do późniejszego podjęcia pracy w technicznym zawodzie. Jednak podobnie jak na innych kierunkach, aby ukończyć studia techniczne, student musi obronić pracę dyplomową, w tym przypadku inżynierską. Oto podstawowe informacje, które należy wiedzieć o pracy inżynierskiej.

Charakter pracy inżynierskiej

Pracę inżynierską pisze się w celu otrzymania tytułu inżyniera lub też magistra inżyniera. Przybiera najczęściej formę badawczą, projektową lub monograficzną. Ma ona na celu rozwiązanie jakiegoś problemu lub też wytworzenie nowego produktu. W związku z czym, rezultatem pracy jest najczęściej nowe oprogramowanie lub urządzenie.

Praca inżynierska ma zaprezentować potencjał intelektualny dyplomaty oraz warsztat jego pracy. Przede wszystkim ukazuje jego metodyczny i technologiczny sposób prowadzenia działań, umiejętność rozwiązywania problemów i korzystania z różnych źródeł.

Temat pracy inżynierskiej bywa najczęściej związany z profilem działalności zakładu lub instytutu, w którym dana praca jest realizowana. Może on jednak także wynikać z zakresu tematycznego, jak interesuje promotora lub dyplomaty. Przed rozpoczęciem pisania pracy, opracowuje się wyłącznie zarys tematu, który jest uszczegółowiany w momencie jej ukończenia.

Struktura pracy inżynierskiej

Strategicznymi elementami każdej pracy dyplomowej są streszczenie, spis treści, wprowadzenie i podsumowanie. Ponadto standardowa praca inżynierska powinna zawierać następujące części:

  • wprowadzenie, które określa cel i zakres pracy, a także uzasadnia wybór konkretnego tematu,
  • przegląd dziedziny, przedstawiający dotychczasowe osiągnięcia w dany temacie,
  • założenia i wymagania, związane z projektowanym rozwiązaniem,
  • opis projektu rozwiązania, czyli omówienie stworzonego rozwiązania w kontekście jego zgodności z określonymi wcześniej założeniami i wymaganiami,
  • opis architektury i wybranych elementów implementacji, prezentujący kluczowe funkcjonalności w odniesieniu do założonego celu,
  • opis metody i wyników weryfikacji stworzonego rozwiązania, gdzie powinna znaleźć się charakterystyka wybranej metody i uzasadnienie jej wyboru, a także opis przeprowadzonych działań i uzyskanych wyników,
  • podsumowanie, czyli obiektywną konfrontację uzyskanych wyników z założonym celem pracy,
  • dodatki, czyli materiały uzupełniające, które zostały wyłączone z zasadniczej części pracy, z racji ich charakteru lub zbytniej szczegółowości,
  • bibliografię, czyli wykaz źródeł wiedzy, które wykorzystano w pracy.

Praca inżynierskiej liczy zazwyczaj nie więcej niż 100 stron, dzięki czemu nie jest ani za krótka ani też za długa.

Więcej informacji na temat prac inżynierskich: http://www.pisanie-prac.org.pl/k/oferta/prace-inzynierskie/